Algemene Voorwaarden

Natuurretraites.nl

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: Natuurretraites.nl gevestigd aan de Bark 46 te (9606 RB) Kropswolde, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01126828 tevens handelend onder de naam Leading Transformations en Ontmoeten.Nu(eenmanszaak).
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Natuurretraites.nl de opdracht geeft tot het (doen) verrichten van werkzaamheden, het verlenen van diensten of die producten van Natuurretraites.nl afneemt.
 3. Deelnemer: de natuurlijke persoon die aan het natuurprogramma deelneemt, al dan niet tevens een werknemer of vertegenwoordiger van Opdrachtgever.
 4. Natuurprogramma: een natuurretraite programma waarbij een groep deelnemers de natuur in trekt onder leiding van Opdrachtnemer.
 5. Partijen: Opdrachtnemer, Opdrachtgever en/of Deelnemer gezamenlijk.
 6. Inschrijving: het moment waarop Deelnemer zich inschrijft voor deelname aan het Natuurprogramma.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Natuurretraites.nl waarbij het natuurprogramma afgenomen wordt door Opdrachtgever.
 2. Deze aanvullende voorwaarden zijn vanaf 3 juni 2019 van toepassing, alle voorgaande versies komen met deze versie te vervallen.
 3. Eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 4. Wanneer door Opdrachtnemer gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Opdrachtnemer onderhavige voorwaarden soepel toepast.
 5. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 6. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Opdrachtnemer in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Opdrachtnemer vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 7. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden komt de toepasselijkheid van alle voorgaande (versies van) algemene voorwaarden te vervallen.
 8. Opdrachtnemer verplicht zich bij alle overeenkomsten die onder de handelsnaam Natuurretraites.nl gesloten zijn te handelen naar de Ethische Code.
 9. Deze algemene voorwaarden zijn vanaf 24 oktober 2023 van toepassing. Alle voorgaande algemene voorwaarden zijn met het in werking treden van dit document vervallen.

Artikel 3. Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd een minimum aantal deelnemers voor het Natuurprogramma te stellen alvorens de overeenkomst uit te voeren.
 3. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt pas definitief tot stand nadat Opdrachtgever aan alle verplichtingen voldaan heeft die gelden voorafgaand aan deelname aan het Natuurprogramma.
 2. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Opdrachtnemer slechts, indien deze door Opdrachtnemer schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de Opdrachtgever daartegen niet binnen drie (3) werkdagen schriftelijk protest heeft aangetekend.
 3. Voor overeenkomsten of werkzaamheden of transacties waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte dan wel opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen zeven (7) werkdagen na factuurdatum.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

Artikel 5. Facturatie en betaling

 1. De factuur voor het Natuurprogramma dient binnen 14 dagen door Opdrachtgever betaald te worden.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van de Opdrachtgever een voorschot te verlangen, welk voorschot op de laatste factuur in mindering zal worden gebracht.

Artikel 6.   Verplichtingen Deelnemer

 1. Deelnemer is verplicht alle mogelijkerwijs relevante gezondheidsrisico’s die van invloed kunnen zijn bij het doorlopen van het Natuurprogramma bij inschrijving te vermelden aan Opdrachtnemer.
 2. Bij twijfel over het voorgaande dient Deelnemer een medisch specialist te raadplegen.
 3. Deelnemer is verplicht om gedurende het Natuurprogramma alle instructies en normen aangaande veiligheid gegeven door Opdrachtnemer op te volgen.
 4. Indien Deelnemer niet conform deze Algemene Voorwaarden handelt gedurende of voorafgaand aan het Natuurprogramma kan Opdrachtnemer beslissen Deelnemer uit te sluiten van deelname aan het Natuurprogramma.
 5. Deelnemer houdt zich aan de plaatselijk geldende wetten en regelgeving en respecteert de plaatselijke gebruiken.
 6. Deelnemer dient zelf zorg te dragen voor de vereiste vaccinaties, reisverzekering, (eventuele) medische verklaring, paspoort, en overige reisdocumenten. Het afsluiten van een annuleringsverzekering is niet verplicht maar wordt sterk aangeraden.

Artikel 5.   Verplichtingen Opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer geeft bij de inschrijving aan op welke locatie Opdrachtnemer Deelnemer verwacht op welk tijdstip.
 2. Opdrachtnemer draagt vanaf de locatie zoals beschreven onder andere zorg voor vervoer, accommodatie, eten en drinken.
 3. Opdrachtnemer voorziet Deelnemer van een lijst met spullen die noodzakelijk of nuttig zijn voor Deelnemer. Het is de eigen verantwoordelijkheid van Deelnemer om deze spullen mee te nemen of aanwezig te hebben.
 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van (onderdelen van) de opdracht voor haar rekening niet bij haar in dienst zijnde derden in te schakelen.
 5. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig op de door Opdrachtnemer aangewezen locatie verschijnen.
 6. Indien Deelnemer niet tijdig op de door Opdrachtnemer aangewezen tijd en plaats aanwezig is kan Deelnemer uitgesloten worden van deelname aan het Natuurprogramma en blijft de betalingsverplichting uit de overeenkomst bestaan.
 

Artikel 6.   Aansprakelijkheid en risico

 1. Deelname aan het Natuurprogramma is geheel op eigen risico van Deelnemer;
 2. Deelnemer wordt geacht voorafgaand aan deelname aan het Natuurprogramma afdoende verzekeringen af te sluiten.
 3. Opdrachtnemer verbindt zich in alle gevallen uitsluitend tot het aangaan van een inspanningsverplichting. Gezien de aard van de werkzaamheden kan een resultaatsverplichting niet redelijkerwijs verwacht worden.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van persoonlijke eigendommen van Deelnemer gedurende de deelname aan het Natuurprogramma.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit de volgende oorzaken:
  1. Omstandigheden die toe te rekenen zijn aan Deelnemer;
  2. Indien de Deelnemer zich niet aan de veiligheidsvoorschriften houdt;
  3. Handelingen van personen anders dan de bij de uitvoering van de overeenkomst betrokkenen;
  4. Vertragingen;
  5. Verlies van reispapieren of bagage.
 6. In het geval dat Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van hulppersonen sluit Opdrachtnemer elke aansprakelijkheid ten aanzien van gedragingen of door deze hulppersonen veroorzaakte schade uit.
 7. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
  2. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.
  3. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Deelnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 8. De maximale schade waar Opdrachtnemer voor aansprakelijk is, hetgeen onder lid 1 in aanmerking nemende, is in elk geval vastgesteld op het maximale bedrag voor welke de bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer dekt.

Artikel 7.   Uitvoering overeenkomst

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd een minimum aantal deelnemers te stellen alvorens de overeenkomst uit te voeren.
 2. Indien het door de Opdrachtnemer gestelde minimum aantal deelnemers niet gehaald wordt is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en een nadere datum voor het Natuurprogramma op te geven.
 3. De aankondiging van de opschorting als bedoeld onder b wordt door Opdrachtnemer minimaal 30 dagen voor de oorspronkelijk geplande datum voor uitvoering gedaan.

Artikel 8. Annulering

 1. Indien Opdrachtgever de deelname aan het Natuurprogramma wenst te annuleren kan dit kosteloos uiterlijk tot veertien dagen na het sluiten van de overeenkomst.
 2. Indien Opdrachtgever de deelname op een later tijdstip wenst te annuleren brengt Opdrachtnemer de volledige kosten in rekening bij Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever kan bij annulering een ander aandragen als vervangende deelnemer voor de geannuleerde dienst. De vervangende deelnemer dient wel aan dezelfde voorwaarden te voldoen als Opdrachtgever, eventuele extra kosten zijn voor rekening van Opdrachtnemer.

 

Artikel 9. Overmacht

 1. Onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook, alsmede mobilisatie, oorlogsgevaar, overheidsmaatregelen, werkstaking, bedrijfsbezetting, staking van vervoer, brand, overstroming, het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden van wie Opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, waardoor de opdracht niet tijdig of niet zonder naar objectieve maatstaven gemeten bovenmatige bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren zullen voor Opdrachtnemer als overmacht gelden. Hetzelfde geldt, indien Opdrachtnemer onverwacht zou worden geconfronteerd met ziekte of ongeval van haar personeel en/of derden, in wier vervanging op korte termijn in redelijkheid niet kan worden voorzien.
 2. Indien een van de in het vorige lid genoemde gevallen zich voordoet, zal de Opdrachtgever Opdrachtnemer in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog in overeenstemming met de overeenkomst te verrichten.
 3. In geval van overmacht is elke schadeplichtigheid van Opdrachtnemer uit welken hoofde dan ook uitgesloten. Van hun recht om in geval van overmacht de overeenkomst te ontbinden zullen partijen niet eerder gebruik maken dan na verloop van drie (3) maanden nadat de overmacht is ontstaan, tenzij partijen voor het alsnog verrichten van de overeengekomen prestatie een langere termijn zijn overeengekomen.
 4. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 10. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Opdrachtnemer zal de persoonlijke gegevens van de Deelnemer slechts gebruiken en aan derden ter beschikking stellen voor zover dit noodzakelijk mocht zijn voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 12. Gebreken en klachttermijn

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten dienen door de Deelnemer binnen veertien (14) dagen na voltooiing dan wel levering van de betreffende werkzaamheden respectievelijk diensten schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer.
 2. Indien een klacht gegrond is zal Opdrachtnemer de werkzaamheden c.q. diensten alsnog verrichten respectievelijk leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Deelnemer aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Deelnemer schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 6 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 13. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle door Opdrachtnemer gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Opdrachtnemer met de Opdrachtgever kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.
 
 

Dankjewel voor het invullen van het inschrijfformulier

Hartelijke groet,
Natuurretraites.nl

Wat leuk dat je je hebt aangemeld voor onze webinar.
We sturen binnenkort de zoomlink naar je e-mail adres.

Hartelijke groet,
Natuurretraites.nl

natuurretraites logo

Aanmelden voor Nieuwsbrief Natuurretraites.nl

Wat leuk dat je je hebt aangemeld voor deze natuur retraite.
We nemen snel contact met je op.

Hartelijke groet,
Natuurretraites.nl

Wat leuk dat je interesse hebt in onze retraites.
We hebben je bericht ontvangen en
zullen je op de hoogte houden.

Hartelijke groet,
Natuurretraites.nl

Wat leuk dat je interesse hebt in onze natuur retraites.
We hebben je bericht ontvangen en
zullen snel op je vraag reageren.

Hartelijke groet,
Natuurretraites.nl

natuurretraites logo

Contact opnemen